بررسی روندهای مهاجرت و آسیب‏های اجتماعی، با تأکید بر (پاکدشت، پیشوا، دماوند، فیروزکوه، ورامین)

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

در رویکرد جامعه شناختی به مسئله مهاجرت، عمدتاً بر واقعیت های عینی و ذهنی مسائل مهاجرتی و پیامدهای منفی آن تأکید می شود. واقعیت عینی مسئله ی مهاجرت ناشی از این شناخت است که اولاً مهاجرت در شرایط اجتماعی خاصی به وقوع می پیوندد، ثانیاً مسئله بودن مهاجرت ناشی از این واقعیت است که یک وضعیت جمعیتی خاص مانند افزایش یا کاهش سریع جمعیتی می تواند تهدیدی برای دنیای فیزیکی و اجتماعی انسان باشد. البته مسائل مربوط به مهاجرت در سطح کلان عمدتاً نتایج و پیامدهای بلند مدت، پیچیده و گاها غیر لمس دارند و پیامدهای کوتاه مدت آن بیشتر در سطوح خرد و میانی (فردی، خانوادگی یا گروهی) قابل درک است. این مقاله با روش کتابخانه ای و بهره گیری از اطلاعات ثانویه به تحلیل رابطه ی مهاجرت و میزان بروز آسیب های اجتماعی در برخی از شهرستان های کلان شهر تهران ( پاکدشت، پیشوا، دماوند، فیروزکوه و ورامین ) پرداخته است.

کلیدواژه‌ها