نویسنده = حسین شعبانی
تعداد مقالات: 3
1. حق تعیین سرنوشت در حقوق ایران و حقوق بین الملل

دوره 7، شماره 28، زمستان 1399، صفحه 1-14

حسین شعبانی؛ مهدی خانی؛ ناصر شیرکوند


2. وضعیت قاچاق انسان از مرزهای ایران (بررسی مرزهای زمینی؛ هوایی و دریایی)

دوره 7، شماره 27، پاییز 1399، صفحه 49-74

مهدی خانی؛ حسین شعبانی؛ هادی ثمره


3. راهبردهای جهاد فرهنگی در تقابل با ناتوی فرهنگی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1399، صفحه 29-50

حسین شعبانی